มมร ล้านนา : พิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น.ได้ฤกษ์ยามงามดี ทำพิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมี พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นผู้ลงนามในสัญญา คู่กับบริษัทผู้รับจ้าง มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งสองฝ่าย เป็นพยาน ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี อาคาร 1