มมร ล้านนา : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง โดยได้ให้โอวาทข้อคิดดังนี้
1.ความเป็นนักรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติ สร้างสังคมอุดมปัญญา
2.ความเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
3.ความเป็นผู้นำในอนาคต
4.สิงห์ธรรม มี พรหมวิหารธรรม มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา