มมร ล้านนา : ประชุม ถอดบทเรียน คณะกรรมการแนะแนว ปี 2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุม ถอดบทเรียน คณะกรรมการแนะแนว ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา