มมร ล้านนา : ประกาศงดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน