มมร ล้านนา: กิจกรรมสานสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษาเชียงใหม่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเาขตล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษาเชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่