พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.09 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และคณาจารย์ นิสิต บรรพชิตและคฤหัสน์ ถวายการต้อนรับ และพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทย มีพันธกิจหลัก คือ การจัดการวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนา แก่สังคมชุมชนและท้องถิ่น จัดการศึกษา โดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเป็นแก่นและเป็นแกนของหลักสูตร บูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัยในสาขาวิชาต่างๆทุกระดับการศึกษา โดยมุ่งเน้นการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณสมบัติ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพุทธศาสนา เพื่อสร้างคนดีให้แผ่นดิน

สำหรับพิธีรับประทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ซึ่งมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสน์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 2,008 รูป/คน แบ่งเป็นบรรพชิต จำนวน 444 รูปและมีคฤหัสน์ จำนวน 1,564 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 1,700 รูป/คน ระดับปริญญาโท 284 รูป/คน ระดับปริญญาเอก 24 รูป/คน ตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ตกลงในความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัย Oxford ในอังกฤษ เพื่อเผยแพร่หลักพุทธธรรมกว้างขวางไปสู่นานาประเทศ นอกจากนั้นยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา ด้วยบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย จัดการศึกษาใน5 คณะวิชา ได้แก่1.คณะศาสนาและปรัชญา 2.คณะมนุษยศาสตร์ 3.คณะสังคมศาสตร์ 4.คณะศึกษาศาสตร์ และ 5.บัณฑิตวิทยาลัย.