มมร ล้านนา l พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ทั้งบรรพชิตและฆราวาส จำนวน 246 รูป/คน (ภาคปกติ) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ดร.รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดและให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งบรรพชิตและฆราวาส จำนวน 246 รูป/คน (ภาคปกติ) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)

#7 ข้อดีการปฐมนิเทศ
#พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) มมร วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่
—————————————————————
#มมร เป็นสถาบันอันทรงเกียรติ ลูกๆทุกรูป/คนต้องทำตัวให้มีเกียรติ มีความรู้ และความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม (วิชาและจรณะ)
#มมร วิทยาเขตล้านนา ตั้งอยู่ในวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร โดยเฉพาะเจดีย์หลวง มีอายุ 700 กว่าปี เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นไม่มี มีศาสนสถานทางประวัติศาสตร์เหมาะแก่การเรียนรู้ อาทิ เสาหลักเมือง (เสาอินทขิล) เป็นสูญกลางของดินแดนล้านนา เป็นสูญกลางทางคติความเชื้อ มีพระวิหารหลวงที่สวยงาม มีผู้คนทั้งไทย และต่างประเทศเดินทางเข้าเยี่ยมชมวันละหลายพันคนต่อวัน
#มมร วิทยาเขตล้านนา มีคณาจารย์ที่จะคอยดูแล ทุกๆหลักสูตร ที่เราเปิดทำการเรียนการสอนเป็นแบบ “ครอบครัว”
#มมร วิทยาเขตล้านนา เรามีกิจกรรมที่จะพัฒนา ลูกๆ ทุกสาขาวิชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
#มมร วิทยาเขตล้านนา มีบุคลกรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำและบริการ นักศึกษาใหม่ด้วยความเป็นญาติมิตร
#มมร วิทยาเขตลล้านนา เราจะสร้าง ลูกๆ ทุกรูป/คนให้เป็นคนดี เพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยของเรา
#ขอให้กำลังใจ ลูกๆ ทุกรูป/คน จงมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแห่งนึ้ ให้สำเร็จตามความฝันที่ตั้งไว้ ทุกๆสาขาวิชา และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า “มมร วิทยาเขตล้านนา” จะเป็น “บ้านหลังที่ สอง” ที่จะทำให้ลูกๆทุกรูป/คน มีความอบอุ่นใจ และมีความสุขทุกครั้งที่ได้มา ขอจงสำเร็จๆขอจงสำเร็จ ขอจงสำเร็จ ในการศึกษา ทุกๆ รูป/คน เทอญ