ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 19 กรกฏาคม 2561