ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio


1.สาขาวิชาพุทธศาสตร์

View Fullscreen

2.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

View Fullscreen

3.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

4.สาขาการปกครอง

View Fullscreen

5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)

View Fullscreen