ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มมร วิทยาเขตล้านนา

ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา


1. Report-มนุษยฯอังกฤษ-ล้านนา61

2. Report-พุทธศาสตร์-ล้านนา2561

3. Report-การปกครอง-ล้านนา-61

4. Report-การสอนภาษาไทย-ล้านนา-61

5. Report-การสอนภาษาอังกฤษ-ล้านนา-61

6. Report-พุทธศาสนาและปรัชญา-ป.โท-ล้านนา-61

 1.รายงานการประเมินตนเอง 2560 หลังการประเมิน

2.รายงานผลการประเมิน ระดับคณะ 2560 เล่มกรรมการ

 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร61