ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง 23-24 กรกฏาคม 2561